loader image

Privacybeleid

Wie zijn we

Trixolutions BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. 


Trixolutions BV respecteert de privacy van de bezoekers van Trixolutions.nl, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom het beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Met het voortzetten van het bezoek van Trixolutions.nl accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u deze toestemming wenst in te trekken, of te wijzigen, kunt u terecht bij de cookieverklaring.

Indien u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan uw ID en de datum van uw toestemming, alstublieft.

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige vervangt.

 

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan uw ID en de datum van uw toestemming, alstublieft.

Contactgegevens:
Trixolutions bvba
Krommelei 14
2110 Wijnegem,
Antwerpen,
België

 

Tel.: +32 3 344 67 76

Artikel 1 - Wettelijke Bepalingen

 1. Website (hierna ook "de website"): Trixolutions.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook "De beheerder" en "De verantwoordlijke"): Trixolutions BV, gevestigd te Krommelei 14, 2110 Wijnegem, Antwerpen (België) en Professor Snijdersstraat 2, 2628 Delft (Nederland).

Artikel 2 - Toegang tot de Website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De Content van de Website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het Beheer van de Website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treggen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

 

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via het internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. De website zal hier immers nooit, maar dan ook nooit, iets mee te maken hebben. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het Verzamelen van Uw Gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Trixolutions BV en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw Rechten m.b.t. Uw Gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking. Alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@trixolutions.nl

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identificatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van Persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële Aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen en/of nieuwsbrieven krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u uw voorkeuren aanpassen via deze link.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn Gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites gebruikt kunnen worden om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Bij een bezoek aan de website wordt een cookie op de harde schijf van uw computer geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elke bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan voor ons mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en uw gebruikerservaring te optimaliseren. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op de website:
  1. Noodzakelijke cookies: helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan Trixolutions.nl niet naar behoren werken.
  2. Voorkeurscookies: zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
  3. Statistische cookies: helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
  4. Marketingcookies: worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
  5. Niet-geclassificeerde cookies: zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.
 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende Cookies:
  1. Google Adwords (tracking cookie)
  2. Google Analytics Cookies
   1. Om uw surfervaring optimaal te maken en ons websiteverkeer te kunnen monitoren, maken we gebruik van Google Analytics-cookies. Daartoe sloten we een bewerkersovereenkomst met Google. IP-adressen worden geanonimiseerd (het laatste octet van uw IP-adres wordt gemaskeerd) en er worden daarnaast met Google geen gegevens gedeeld.
  3. Google reCAPTCHA (verificatie cookie)
   1. Om spam en cyberaanvallen tegen te gaan, zult u een reCAPTCHA-service passeren wanneer u een contact- of inschrijvingsformulier verzendt. reCAPTCHA is een methode waarmee u kunt bewijzen dat u een mens bent. Uw gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.
 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Deze worden op onze pagina's ingesloten (embedded) in items zoals afbeeldingen en video's die weergegeven worden. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich alsof je deze andere website hebt bezocht. Deze websites kunnen data over jouw verzamelen, cookies en 3rd-party tracking gebruiken, en je interactie met de ingesloten inhoud monitoren. 
 5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan uw ID en de datum van uw toestemming, alstublieft.

Artikel 12 - Beeldmateriaal en Aangeboden Producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk Recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De beheerder is exclusief bevoegd te kiezen waar en wanneer een eventueel geschil omtrent deze voorwaarden, zou plaatsvinden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot de contactpagina, op https://trixolutions.nl/contact, of tot de Trixolutions Office Manager, info@trixolutions.nl

Artikel 15 - Toeschrijving

Deze privacyverklaring werd opgesteld door Mist Media, m.b.v. Rocket Lawyer.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 11 mei 2022 (11/05/2022) tot nader order.